Statūti

Pieņemti Rīgā, 2016.gada 23.martā

Vēlēšanu – pārskata konferencē,

Konferences protokols Nr.1

1.nodaļa. Biedrības nosaukums.

Biedrības nosaukums ir “Latvijas Augstskolu sporta savienība” (saīsināti LASS, angļu valodā – Latvian University Sports Federation)  un turpmāk tekstā – Biedrība.

2.nodaļa. Biedrības mērķi un uzdevumi.

2.1. Biedrības mērķis: Sabiedriskā labuma darbība – sporta aktivitāšu un veselīga dzīvesveida veicināšana un popularizēšana Latvijas augstskolu  studējošās jaunatnes un darbinieku vidū.

2.2. Biedrības uzdevumi:

2.2.1. Attīstīt un veicināt studentu sportu un sporta izglītību Latvijā.

2.2.2. Sadarbībā ar sporta veidu federācijām un Latvijas augstskolām nodrošināt Latvijas Republikas Universiādes sacensības un studentu čempionātus, kā arī citu sacensību un sporta pasākumu norisi, aicinot iesaistīties visu Latvijas augstskolu studentus.

2.2.3. Sadarbībā ar Latvijas Republikas augstskolām, Izglītības un zinātnes ministriju, Latvijas Sporta federāciju padomi (LSFP) un pašvaldībām nodrošināt darbību Latvijā, kā arī SELL spēļu un citu starptautisko turnīru norisi un darbību.

2.2.4. Sadarbībā ar, IZM Sporta departamentu, Latvijas Olimpisko Komiteju, LSFP un sporta veidu federācijām sekmēt Latvijas studentu izlases komandu un sportistu  piedalīšanos Pasaules Vasaras un Ziemas Universiādēs, Pasaules un Eiropas studentu čempionātos un citās starptautiskās studentu sacensībās.

2.2.5. Veicināt Latvijas augstskolu darbinieku iesaistīšanos izglītības, veselības un sporta pasākumos.

2.2.6. Veikt jebkuru normatīvajos aktos atļautu darbību Biedrības mērķu un uzdevumu izpildei.

3.nodaļa. Biedrības darbības termiņš.

 Biedrība ir nodibināta uz nenoteiktu laiku.

4.nodaļa. Biedru iestāšanās Biedrībā, izstāšanās un izslēgšana.

4.1.Par biedrības juridisku biedru var kļūt Latvijas augstskolas, kā arī ar studentu sportu saistītas Latvijas augstskolu biedrības un citas sporta organizācijas, kuras atzīst Biedrības statūtus un piedalās tās pasākumos. Pieteikuma formu un tam klāt pievienojamo dokumentu sarakstu nosaka Biedrības valde.

4.2. Lēmumu par biedra uzņemšanu Biedrībā pieņem valde. Valdei pieteicēja lūgums ir jāizskata tuvākās sēdes laikā, taču ne ilgāk kā 1 (viena) mēneša laikā no visu nepieciešamo dokumentu saņemšanas brīža. Uz valdes sēdi, kurā izskata pieteicēja lūgumu, ir jāuzaicina pats pieteicējs un jādod viņam vārds sava viedokļa paušanai. Pieteicēja neierašanās nav šķērslis valdes lēmuma pieņemšanai. Valdei motivēts lēmums rakstveidā jāpaziņo pieteicējam nedēļas laikā no tā pieņemšanas brīža.

4.3. Valdes noraidošo lēmumu pieteicējs rakstveidā var pārsūdzēt biedru kopsapulcei (konferencei). Ja arī biedru kopsapulce noraida pieteicēja lūgumu, pieteicējs nav uzņemts par Biedrības biedru, un viņš var iesniegt atkārtotu pieteikumu ne ātrāk kā pēc gada termiņa izbeigšanās.

4.4. Biedrs var jebkurā laikā izstāties no Biedrības rakstveidā paziņojot par to valdei.

4.5. Biedru var izslēgt no Biedrības ar valdes lēmumu, ja:

4.5.1. biedrs  nav nomaksājis biedra naudu līgumā minētajā laikā;

4.5.2. biedrs  nepilda kopsapulces un valdes lēmumus;

4.5.3. biedrs nepilda savus pienākumus un uzņemtās saistības;

4.5.4. biedrs veic citas darbības, kas ir pretrunā ar šajos statūtos noteikto, vai veic jebkādas citas darbības pret Biedrības pastāvēšanu.

4.6. Jautājumu par Biedrības biedra izslēgšanu valde izskata tuvākās sēdes laikā, uzaicinot izslēdzamo biedru un dodot viņam vārdu sava viedokļa paušanai. Izslēdzamā biedra neierašanās nav šķērslis valdes lēmuma pieņemšanai. Valdei lēmums par biedra izslēgšanu no biedrības un šā lēmuma motivācija jāpaziņo rakstveidā izslēdzamajam biedram 5 (piecu) dienu  laikā no tā pieņemšanas brīža.

5.nodaļa. Biedru tiesības un pienākumi.

5.1. Biedrības biedriem ir šādas tiesības:

5.1.1. piedalīties Biedrības pārvaldē;

5.1.2. saņemt informāciju par Biedrības darbību, tai skaitā iepazīties ar visu Biedrības institūciju protokoliem, lēmumiem un rīkojumiem;

5.1.3. piedalīties visos Biedrības organizētajos pasākumos, iesniegt priekšlikumus par Biedrības darbību un tās uzlabošanu, aizstāvēt savu viedokli;

5.1.4. saņemt atbalstu un palīdzību ar sportu un sporta izglītību saistītu pasākumu organizēšanā.

5.2. Biedrības biedru pienākumi:

5.2.1. ievērot Biedrības statūtus un pildīt biedru sapulces un valdes lēmumus;

5.2.2. regulāri maksāt biedra naudu par tekošo studiju gadu līdz 30.septembrim;

5.2.3. ar savu aktīvu līdzdarbību atbalstīt Biedrības mērķu un uzdevumu realizēšanu;

5.2.4. nepieļaut rīcību, kas grauj Biedrības reputāciju sabiedrībā;

5.3. Saistības biedram var noteikt ar biedru sapulces vai valdes lēmumu. Nosakot biedram saistības, kas atšķiras no citu biedru saistībām, ir nepieciešama šā biedra piekrišana.

6.nodaļa. Asociatīvais biedrs.

6.1. Par Biedrības asociatīvo biedru var kļūt ikviena Latvijas augstskola kā arī ar studentu sportu saistītas Latvijas augstskolu biedrības un citas sporta organizācijas, kuras atzīst Biedrības statūtus un piedalās tās pasākumos, bet nav iemaksājuši biedra naudu.

6.2. Biedrības asociatīvajiem biedriem ir šādas tiesības:

6.2.1. asociatīvie biedri ir tiesīgi piedalīties biedru sapulcē un valdes sēdēs ar padomdevēja tiesībām;

6.2.2. saņemt informāciju par Biedrības darbību, organizētajiem pasākumiem un iespējām;

6.2.3. piedalīties visos Biedrības organizētajos pasākumos, iesniegt priekšlikumus par Biedrības darbību un tās uzlabošanu;

6.2.4. saņemt atbalstu un palīdzību ar sportu un sporta izglītību saistītu pasākumu organizēšanā;

6.3. Biedrības asociatīvajiem biedriem ir šādi pienākumi:

6.3.1. asociatīvo biedru pienākums ir ar savu autoritāti un aktīvu līdzdarbošanos atbalstīt Biedrības mērķa un uzdevumu realizēšanu; ievērot Biedrības statūtus un pildīt biedru sapulces un valdes lēmumus; nepieļaut rīcību, kas grauj Biedrības reputāciju sabiedrībā.

7.nodaļa. Goda biedri.

7.1. Par Biedrības Goda biedru var kļūt ikviena fiziska vai juridiska persona, kura devusi lielu ieguldījumu Biedrības attīstībā.

7.2. Biedru sapulce vai valde lemj par Goda biedra nosaukuma piešķiršanu.

7.3. Goda biedri ir tiesīgi piedalīties biedru sapulcē un valdes sēdēs ar padomdevēja tiesībām.

7.4. Goda biedru pienākums ir ar savu autoritāti un aktīvu līdzdarbošanos atbalstīt Biedrības mērķa un uzdevumu realizēšanu.

8.nodaļa. Biedrības struktūrvienības.

8.1. Ar biedru sapulces lēmumu var tikt izveidotas Biedrības teritoriālās un citas struktūrvienības.

8.2. Struktūrvienības darbību, tiesības un pienākumus, kā arī attiecības ar Biedrību regulē struktūrvienības nolikumi, ko apstiprina Biedrības valde.

9.nodaļa. Biedru sapulces sasaukšana un lēmumu pieņemšana.

9.1. Biedru sapulce (konference) ir augstākā Biedrības lēmējinstitūcija.

9.2. Biedru sapulci (konferenci) sasauc 1 (vienu) reizi 4 (četros) gados.

9.3. Sapulce ievēl Biedrības valdi atklāti balsojot uz 4 (četriem) gadiem.

9.4. Biedru sapulcē ir tiesīgi piedalīties visi Biedrības juridiskie biedri ar ne vairāk kā 3 (trīs) pārstāvjiem. Juridiskais biedrs pilnvaro biedru sapulces pārstāvjus, izvirzot 1 (vienu) delegātu ar balss tiesībām. Pilnvara piedalīties un balsot biedru sapulcē izdodama rakstveidā pārstāvim no katra juridiskā biedra. Asociatīvie biedri un goda biedri ir tiesīgi piedalīties biedru sapulcē ar padomdevēja tiesībām.

9.5. Kārtējā biedru sapulce tiek sasaukta 1 (vienu) reizi gadā – ne vēlāk kā līdz 31.martam.

9.6. Ārkārtas biedru sapulce var tikt sasaukta pēc valdes iniciatīvas, vai ja to rakstveidā pieprasa ne mazāk kā 1/10 (viena desmitā daļa)  Biedrības biedru, norādot sasaukšanas iemeslu.

9.7. Biedru sapulce tiek sasaukta, ne vēlāk kā 2 (divas) nedēļas  pirms sapulces nosūtot katram biedram rakstisku uzaicinājumu.

9.8. Biedru sapulce ir lemttiesīga, ja tajā piedalās vairāk kā 1/2 (puse)  no biedriem.

9.9. Ja biedru sapulce nav lemttiesīga kvoruma trūkuma dēļ, 3 (trīs) nedēļu laikā tiek sasaukta atkārtota biedru sapulce, kas ir tiesīga pieņemt lēmumus neatkarīgi no klātesošo  biedru skaita, ar nosacījumu, ka tajā piedalās vismaz 2 (divi) biedri.

9.10. Biedru sapulces lēmums ir pieņemts, ja par to nobalso vairāk kā 1/2 (puse) no klātesošajiem biedriem.  Lēmums par statūtu grozījumiem, Biedrības darbības izbeigšanu un turpināšanu ir pieņemts, ja par to nobalso vairāk kā 2/3 (divas trešdaļas) no klātesošajiem biedriem.

10.nodaļa. Izpildinstitūcija.

10.1. Biedrības izpildinstitūcija ir valde, kas sastāv no 9 (deviņiem) valdes locekļiem, kuri pārstāv studentu sportā vadošās augstskolas.

10.2. Valdes locekļi no sava vidus ievēl valdes priekšsēdētāju – Biedrības prezidentu, kurš organizē valdes darbu.

10.3. Valde ir tiesīga izlemt visus jautājumus, kas nav ekskluzīvā biedru sapulces kompetencē.

10.4. Valdes priekšsēdētājs ir tiesīgs pārstāvēt Biedrību atsevišķi. Pārējie valdes locekļi ir tiesīgi pārstāvēt Biedrību katrs kopā ar 5 (pieciem) valdes locekļiem.

10.5. Valdes loceklis par pienākumu pildīšanu var saņemt  atlīdzību.

10.6. Valde tiek sasaukta ne retāk kā reizi 2 (divos) mēnešos.

11.nodaļa. Revidents.

11.1. Biedrības finansiālās un saimnieciskās darbības kontroli veic revidents, kuru ievēl biedru sapulce uz 4 (četriem) gadiem.

11.2. Biedrības revidents nevar būt Biedrības valdes loceklis.

11.3. Revidents:

11.3.1. veic Biedrības mantas un finanšu līdzekļu revīziju;

11.3.2. dod atzinumu par Biedrības budžetu un gada pārskatu;

11.3.3. izvērtē Biedrības grāmatvedības un lietvedības darbu;

11.3.4. sniedz ieteikumus par Biedrības finanšu un saimnieciskās darbības uzlabošanu;

11.4. Revidents veic revīziju biedru sapulces noteiktajos termiņos, taču ne retāk kā reizi gadā;

11.5. Biedru sapulce apstiprina Biedrības gada pārskatu tikai pēc Revidenta atzinuma saņemšanas.

12.nodaļa. Biedru nauda

12.1. Biedrības biedri maksā biedru naudu par tekošo studiju gadu līdz 30.septembrim (saskaņā ar šo statūtu punktu 5.2.2.) pamatojoties uz sadarbības līgumu starp Biedrību un juridiskajiem biedriem.

12.2. Biedru maksas apmērus nosaka valde, saņemot vismaz pusi un vēl viena biedra atbalstu.

13.nodaļa. Citi noteikumi

13.1. Biedrība ir juridiska persona, tai ir sava atribūtika, simbolika, zīmogs un norēķinu konti bankā.

13.2. Biedrība LASS ir vienīgā organizācija Latvijā, kurai saskaņā ar Sporta likumu ir tiesības pārstāvēt Latvijas augstskolu studentu  sportu  un studentus  Starptautiskajā Studentu sporta federācijā (FISU), Eiropas Studentu sporta asociācijā (EUSA) un citās sporta organizācijās.

13.3 Biedrības LASS valde ir vienīgā, kam ir tiesības izlemt par savas atribūtikas un simbolikas lietošanu.

Stājušies spēkā Rīgā, 2016.gada 23.martā

LASS prezidente Agita Ābele

Dalies